Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 Bài 1 – Luyện Nghe (có đáp án)

Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 Bài 1 – Luyện Nghe (có đáp án)

Luyện nghe Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 1 có đáp án sau mỗi phần nghe.
Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 1 luyện nghe bao gồm cả phần phát âm.


Tag liên quan đến Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 Bài 1 – Luyện Nghe (có đáp án)

học tiếng hàn sơ cấp,sơ cấp 2 bài 1,so cap 2 bai 1,nghe sơ cấp 2 bài 1,nghe tiếng hàn sơ cấp 2 bài 1,file nghe tiếng hàn sơ cấp 2 bài 1,luyện nghe sơ cấp 2 bài 1,luyện nghe tiếng hàn sơ cấp 2 bài 1,sơ cấp 2 bài 1 nghe,sơ cấp 1 bài 2 nghe,tieng han so cap 2 bai 1 luyen nghe,sơ cấp 2 bài 1 luyện nghe,ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 2 bài 1,tiếng hàn sơ cấp 2 bài 1

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

3 thoughts on “Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 Bài 1 – Luyện Nghe (có đáp án)”

 1. Lai TV Official

  만남 1
  모옷 1) 창문을 열어 주세요.
  하이 2) 잠깐만 기다려 주세요.
  마아 3) 천천히 말해 주세요.
  모온 4) 여기에 이름을 써주세요.
  숴하이 2
  모옷 1) ㅁ
  풍씨): 안녕하세요. 풍입니다. 처음 뵙겠습니다.
  정우누나): 풍씨 안녕하세요. 저는 정우의 누나예요. 반가워요.
  하이 2)ㅇ
  A: 실례지만 누구세요?
  B: 저는 정우의 학교 선생님입니다. 정우 좀 바꿔주세요.
  마아 3)ㄷ
  A: 정우씨 누나세요?
  B: 아니오. 저는 정우 어머니예요.
  모온 4)ㅊ
  A: 정우 만나러 오셨어요?
  B: 네. 저는 정우의 학교선배 이유나입니다.

  2 – 1
  들어 봅시다.
  모옷 1)ㅇ
  A: 오늘 정말 즐거웠어요.
  B: 저도 즐거웠어요.
  A: 다음에는 우리 집에도 한번 와주세요.
  B: 네 . 안녕히 가세요.
  하이 2)ㅁ
  A: 어서 들어오세요.
  B: 초대 해 주셔서 감사합니다. 이것 받으세요. 케이크예요.
  A: 아흣~ 감사합니다.
  마아 3)ㅊ
  A: 더 드시겠어요?
  B: 아니요. 많이 먹어서 배불러요.
  A: 음식이 맵지 않았어요?
  B: 네~. 안 매웠어요.
  모온 4)ㅠ
  A: 와~ 음식을 많이 준비하셨네요.
  B: 불고기하고 비빔밥 이예요. 비빔밥 좋아하세요?
  A: 네. 아주 좋아해요. 정말 잘 먹겠습니다.
  B: 많이 드세요.
  2-2-(1)
  A: 어서 오세요. 루이엔 씨.
  B: 안녕하세요. 수빈 씨. 초대 해 주셔서 감사합니다.
  A: 이쪽은 제 동생 이예요. 인사하세요.
  B: 안녕하세요. 박수희 입니다. 반갑습니다.
  C: 제 이름은 루이엔 이예요. 수빈 씨 학교 친구예요.
  A: 참 . 수호도 한국대학교에 다녀요. 1학년 이예요.
  C: 그래요! 그러면 학교에서 한번 같이 만납시다.
  B: 좋아요.

  1) 루이엔 씨는 한국 친구를 집에 초대했어요. [ ]
  2) 루이엔 씨는 수빈 씨의 동생을 처음 만났어요. [ ]
  3) 루이엔 씨의 동생은 한국대학교에 다녀요. [ ]
  2-2-(2)
  A: 뚜안 씨 어서 들어와요. 이쪽은 제 아내예요.
  B: 어서 오세요. 뚜안씨 만나서 반가워요.
  뚜안: 처음 뵙겠습니다. 뚜안입니다. 초대 해 주셔서 감사합니다.
  지훈 씨 이거 받으세요. 과일을 좀 샀어요.
  A: 그냥와도 괜찮은데. 감사합니다.
  B: 저녁 식사 준비가 끝났어요. 어서 부엌으로 오세요.
  A: 그럽시다. 뚜안 씨 이쪽으로 오세요.

  1) 뚜안 씨는 지훈 씨의 아내를 처음 만났어요. [ ]
  2) 뚜안 씨는 과일을 가져갔어요.
  3) 뚜안 씨는 점심을 먹으러 갔어요. [ ]

  3-1-1
  A: 뚜안 씨 어서 들어와요. 이쪽은 제 아내예요.
  B: 어서 오세요. 뚜안씨 만나서 반가워요.
  뚜안: 처음 뵙겠습니다. 뚜안입니다. 초대 해 주셔서 감사합니다.
  지훈 씨 이거 받으세요. 과일을 좀 샀어요.
  A: 그냥와도 괜찮은데. 감사합니다.
  B: 저녁 식사 준비가 끝났어요. 어서 부엌으로 오세요.
  A: 그럽시다. 뚜안 씨 이쪽으로 오세요
  3-1-2
  풍: 김 선생님. 안녕하세요?
  선생님: 안녕하세요? 풍 씨. 여기에서 뭘 하세요?
  풍: 친구와 같이 책을 사러 왔어요. 선생님. 여기는 제 친구 만 이예요.
  만: 안녕하세요? 만입니다.
  선생님: 안녕하세요? 만 씨. 한국말을 할 수 있어요?
  만: 네. 조금 할 수 있습니다. 베트남대학교에서 배웠어요.
  선생님: 정말 반갑습니다. 저는 풍 씨의 한국어 선생님 이예요.

  2-1
  A: 어떻게 오셨습니까?
  B: 안녕하세요. 저는 한국컴퓨터 직원 풍입니다. (김민준 씨를 만나러) 왔습니다.
  A:김민준 씨와 약속을 하셨습니까?
  B: 네. 했습니다.
  A: 여기에서 잠깐만 기다려 주세요. 제가 김민준 씨에게 연락을 해 드리겠습니다.
  B: 네. 알겠습니다.
  김민준: 풍 씨 만나서 반갑습니다.
  B: 처음 뵙겠습니다.한국컴퓨터의 풍입니다.
  김민준: 이건 제 명함입니다.
  B: 감사합니다. 여기 제 명함도 받으세요.
  1) 풍 씨는 왜 여기에 왔습니까?
  a)컴퓨터를 사러 b) 점심을 먹으러 c) 김민준 씨를 만나러

  2) 풍 씨는 남자에게 무엇을 주었습니까?
  a) 돈. b) 명함. c) 선물.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *