(N.23)HỌC TIẾNG HÀN QUA LỜI CHÚA (Giăng‬ ‭16:7b)/말씀을 통해 한국말 배움 (요한복음 16:7하)

(N.23)HỌC TIẾNG HÀN QUA LỜI CHÚA (Giăng‬ ‭16:7b)/말씀을 통해 한국말 배움 (요한복음 16:7하)

Hãy bắt đầu học từ đây nhé!!!!!

✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻

🍀Kinh Thánh (성경)

“vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.”
‭‭Giăng‬ ‭16:7‬b

*****

“내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리나”
요한복음 16:7하

*****

📌 Từ vựng (어휘)
떠나가다 [tto-na-ka-tà]: rời đi, đi khỏi
지 아니하다: không, phủ định
ĐT/ TT+ (으)면: nếu
내가 떠나가지 아니하면: nếu ta không đi
보혜사 [bô-hyê-sa]: Đấng Yên ủi
너희 [no-hy]: các ngươi
오다 [ô-tà]: tới, đến
ĐT/ TT+ 을 것이다: (thì tương lai) sẽ
보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요: Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu
가다 [ka-tà]: đi
보내다 [bô-nê-tà]: gửi, ban cho, sai tới
에게로: chỉ hướng đối tượng của hành động
내가 그를 너희에게로 보내리나: ta sẽ sai Ngài đến (cùng các ngươi)


Tag liên quan đến (N.23)HỌC TIẾNG HÀN QUA LỜI CHÚA (Giăng‬ ‭16:7b)/말씀을 통해 한국말 배움 (요한복음 16:7하)

học tiếng hàn,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *