Tự tương mâu thuẫn – (Tự mâu thuẫn nhau)

Cái mâu và cái thuẩn đều là thứ binh khí xưa. Mâu chủ về thế công dùng để đánh phá các thứ bền chắc. Thuẩn chủ về thế thủ, dùng để đở các mủi nhọn .

Có một người ra chợ bán cái mâu và cái thuẩn, anh ta tự khoe :
– Cái mâu này, phàm bất cứ những vật nào đem ra đỡ không một thứ gì mà không bị nó đâm thủng

– Cái thuẩn này, phàm bất cứ những vật nào đem ra đâm nó, nó cũng không bao giờ bị thủng.

Lúc đó có người hỏi anh ta :

– Lấy cái mâu của anh đâm vào cái thuẩn của anh thì sẽ ra sao?.

Người ấy không trả lời được. Cho nên người ta nói hoặc làm việc gì, nếu không trù tính xem xét chu đáo, thì có khi lại tự mâu thuẫn lấy mình vậy .

TỰ TƯƠNG MÂU THUẨN (Tự mâu thuẩn nhau) – 自相矛盾 (Zì xiāng máo dùn)

Reply