Ngữ pháp về Từ – Động từ năng nguyện tiếng Trung

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng học về động từ năng nguyện .Học ngữ pháp tiếng Trung Trong tiếng Hán, động từ năng nguyện xuất hiện rất nhiều có thể bạn không để ý , trong khẩu ngữ tiếng trung hay văn nói chúng ta đều thấy. Như vậy chức năng của động từ năng nguyện như thế nào?
Chúng ta thường nói : “她会说英语”, “今天我要做作业,不想跟你去玩儿”, “你能不能帮助我?”…会,想,要… đều là động từ năng nguyện. Để giúp các bạn biết được cách dùng của động từ năng nguyện, bài viết dưới đây sẽ làm rõ điều đó.
在汉语中,能愿动词出现很多,书面语还是口语我们都看见. 那么, 能愿动词的功能怎么样?我们常说: “她会说英语”, “今天我要做作业,不想跟你去玩儿”, “你能不能帮助我?”…会,想,要…都是能愿动词. 为了会用能愿动词的功能,下面的文章会弄清楚.

Reply