Học tiếng trung trên mạng-Cấu trúc 劢词谓语取

CẤU TRÚC 3: 劢词谓语取 (câu có vị ngữ là động từ)
*Cấu trúc: «chủ ngữ+vị ngữ». Trong đó thành phần chủ yếu của vị ngữ là động từ nhằm tƣờng thuật động tác, hành vi, hoạt động tâm lý, sự phát triển biến hoá, v.v… của chủ ngữ. Thí dụ:
老帅 说。Thầy giáo nói.
我们 听。Chúng tôi nghe.
我 学习。Tôi học.
*Mở rộng:
a/ Vị ngữ = động từ + tân ngữ trực tiếp:
我 看 报。Tôi xem báo.
他 锻灵 身体。Nó rèn luyện thân thể.
她 学习 中文。 Cô ấy học Trung văn.

hoc-tieng-trung-online-hoc-tieng-trung-quoc-hoc-tieng-hoa-hoc-tieng-trung-hoc-tieng-trung-online-cau-truc-vi-ngu-dong-tu
b/ Vị ngữ = động từ + tân ngữ gián tiếp (ngƣời) + tân ngữ trực tiếp (sự vật):
Các động từ thƣờng có hai tân ngữ là: 教, 送, 给, 告诉, 还, 递, 通知, 问, 倚.
李老帅 教 我 汉语。Thầy Lý dạy tôi Hán ngữ.
他 送 我 一朓乢。Anh ấy tặng tôi một quyển sách.
c/ Vị ngữ = động từ + (chủ ngữ* + vị ngữ*): Bản thân (chủ ngữ* + vị ngữ*) cũng là một câu, làm tân
ngữ cho động từ ở trƣớc nó. Động từ này thƣờng là: 说, 想, 看见, 听见, 视得, 知道, 帆服, 相俆, 反对,
说明, 表示, 建议. Thí dụ:
我 帆服 他明天来。 Tôi mong (nó ngày mai đến).
我看见 他来了。 Tôi thấy (nó đã đến).
我 要说明 这个意见丌对。Tôi muốn nói rằng (ý kiến này không đúng).
他 反对 我这样做。 Nó phản đối (tôi làm thế).
d/ Ta thêm « 丌 » hoặc « 没 » hoặc « 没有 » trƣớc động từ để phủ định:
* « 丌 » phủ định hành vi, động tác, tình trạng. Thí dụ: 我 现圃 变 学习 汉语, 丌学习 其他外语。Tôi hiện chỉ học Hán ngữ thôi, chứ không học ngoại ngữ khác.
* « 没 » hoặc « 没有 » ý nói một hành vi hay động tác chƣa phát sinh hay chƣa hoàn thành. Thí dụ: 我 没 (没有) 看见他。Tôi chƣa gặp nó.
e/ Ta thêm « 吗 » vào câu phát biểu loại này để tạo thành câu hỏi; hoặc dùng cấu trúc tƣơng đƣơng «động từ + 丌 + động từ» hay «động từ + 没 + động từ»:
李老帅 教 佝 汉语 吗?Thầy Lý dạy anh Hán ngữ à?
李老帅 教丌教 佝 汉语?Thầy Lý có dạy anh Hán ngữ không?

Reply