Học tiếng trung qua bài hát có phiên âm – Chúng Ta Khi Xưa | 那时的我们

Học tiếng trung qua bài hát có phiên âm
Chúng Ta Khi Xưa | 那时的我们
Đổng Khiết/董洁

Reply