Các phím tắt trên máy tính bằng tiếng Trung

Các phím tắt trên máy tính bằng tiếng Trung

F5 —— Làm mới
DELETE —– Xóa
TAB —- thay đổi tiêu điểm
Ctrl + C Sao chép
Ctrl + X Cắt
Ctrl + V Dán
Ctrl + A Chọn toàn bộ
CTRL + Z —– bị thu hồi
Lưu Ctrl + S –Bảo lưu
ALT + F4 —– Đóng
Ctrl + Y phục hồi —–
ALT + TAB —– Chuyển
CTRL + F5 — lực làm mới
Ctrl + W —- Đóng
CTRL + F Tìm
Shift + Delete để xoá vĩnh viễn
CTRL + ALT + DEL Task Manager
SHIFT + TAB chuyển đổi đảo ngược
Ctrl + Space – chuyển đổi đầu vào tiếng Anh
Ctrl + Shift để chuyển đổi phương thức nhập liệu
CTRL + ESC – Start Menu
CTRL + ALT + Z QQ nhanh chóng trích xuất thông tin
CTRL + ALT + AQQ công cụ chụp màn hình
CTRL + ENTERQQ tin nhắn
[Windows] + D Show Desktop
[Windows] + R để mở chạy
[Windows] + L màn hình khóa
[Windows] + E Mở My Computer
[Windows] + F tìm kiếm cho các tập tin hoặc thư mục
[Windows] + TAB dự án cmd —- CMD dấu nhắc lệnh để chuyển đổi

Phím tắt
F1 Trợ giúp
Ctrl + Z Undo
F2 đổi tên
Ctrl + O Mở
F3 Tìm kiếm
Shift + Delete để xoá vĩnh viễn
F4 Địa chỉ
DELETE Xóa
F5 để làm mới
ALT + ENTER tài sản
F6 Chuyển
ALT + F4 Đóng
F10 đơn
Ctrl + F4 Đóng
Ctrl + A Chọn
ALT + TAB để chuyển đổi
Ctrl + C Sao chép
ALT + ESC để chuyển đổi
Ctrl + X Cut
ALT + phím menu cửa sổ
Ctrl + V Dán
CTRL + ESC menu Start
Nhấn phím Ctrl trong khi kéo một mục Sao chép các mục đã chọn
Kéo một mục, nhấn CTRL + SHIFT để tạo ra một phím tắt
Đưa đĩa CD vào ổ đĩa CD-ROM, nhấn phím Shift để ngăn chặn phát lại đĩa tự động

Ctrl +1,2,3 … chức năng: chuyển sang từ các nhãn trái 1,2,3 …
Ctrl + A Chức năng: Chọn tất cả các nội dung của trang hiện tại
Ctrl + C chức năng: Sao chép nội dung của các hiện đang được chọn
Ctrl + D Chức năng: Mở “Thêm Như được yêu thích nhất” bảng điều khiển (trang hiện thêm vào mục yêu thích)
Ctrl + E chức năng: kích hoạt hoặc vô hiệu hóa “Tìm kiếm” bên (công cụ tìm kiếm khác nhau tùy chọn)
Ctrl + F chức năng: mở “Tìm” bảng điều khiển
Ctrl + G chức năng: để mở hoặc đóng các “đơn giản bộ sưu tập” bảng điều khiển
Ctrl + H chức năng: Mở “Lịch sử” bên
Ctrl + I Chức năng: Mở “yêu thích” bên / khác: tất cả theo chiều dọc hoặc ngang gạch ngói hoặc thác cửa sổ khôi phục
Ctrl + K chức năng: Tắt và khóa ngoài các nhãn hiện tại của tất cả các nhãn
Ctrl + L tính năng: mở “Open” bảng điều khiển (có thể được mở trong các địa chỉ Iternet trang hiện tại hoặc các tài liệu khác …)
Ctrl + N Chức năng: Tạo một cửa sổ trống mới (thay đổi, Maxthon Options → Download → New)
Ctrl + O chức năng: mở “Open” bảng điều khiển (có thể được mở trong các địa chỉ Iternet trang hiện tại hoặc các tài liệu khác …)
Ctrl + P Chức năng: Mở “In” bảng điều khiển (bạn có thể in các trang web, hình ảnh hoặc một cái gì đó …)
Ctrl + Q chức năng: Mở “Thêm vào Filter List” bảng điều khiển (địa chỉ trang hiện tại vào danh sách bộ lọc)
Ctrl + R chức năng: Làm mới trang hiện tại
Ctrl + S Chức năng: Mở bảng điều khiển “Lưu trang” (tất cả các nội dung của trang hiện tại có thể được lưu)
Ctrl + T chức năng: tất cả các cửa sổ lát gạch theo chiều dọc
Ctrl + tính năng V: Dán nội dung clipboard hiện tại
Ctrl + W Chức năng: Đóng tab hiện tại (cửa sổ)
Ctrl + X tính năng: Cắt nội dung hiện đang được chọn (thường được sử dụng cho các thao tác văn bản)
Ctrl + Y Chức năng: Làm lại chỉ hành động (thường được sử dụng cho các thao tác văn bản)
Ctrl + Z Chức năng: Chỉ cần hoàn tác hành động (thường được sử dụng cho các thao tác văn bản)
Ctrl + F4 chức năng: Đóng tab hiện tại (cửa sổ)
Ctrl + F5 chức năng: Làm mới trang hiện tại
Ctrl + F6 chức năng: Bấm thứ tự thời gian để mở trang tiếp chuyển mạch nhãn (cửa sổ)
Ctrl + F11 chức năng: để ẩn hoặc hiển thị thanh menu
Ctrl + Tab chức năng: một cách nhỏ xuống menu để chuyển đổi nhãn (cửa sổ)
Ctrl + chức năng kéo: lưu địa chỉ cho một liên kết hoặc văn bản hoặc hình ảnh được lựa chọn vào một thư mục được chỉ định (lưu thay đổi thư mục, Maxthon Options → Save)
Ctrl + Bàn phím ‘+’ chức năng: phóng to trang hiện tại 20%
Ctrl + Bàn phím ‘-’ chức năng: trang hiện giảm 20%
Ctrl + bàn phím ‘*’ chức năng: để khôi phục lại zoom trang hiện tại với kích thước ban đầu
Ctrl + Alt + S chức năng: tự động lưu trang hiện tại tất cả các nội dung vào một thư mục nào đó (lưu đường dẫn để thay đổi, Maxthon Options → Save)
Ctrl + Shift + phím “+” tính năng: 20% của tất cả các trang mở rộng
Ctrl + Shift + Bàn phím ‘-’ chức năng: Tất cả các trang giảm 20%
Ctrl + Shift + F chức năng: tập trung vào lĩnh vực tìm kiếm
Ctrl + Shift + G chức năng: đóng “đơn giản bộ sưu tập” bảng điều khiển
Ctrl + Shift + H chức năng: mở và kích hoạt các thiết lập trang chủ của bạn
Ctrl + Shift + N chức năng, mở trong một cửa sổ mới địa chỉ vào clipboard, nếu vào clipboard dưới dạng văn bản, sau đó gọi công cụ tìm kiếm văn bản (lựa chọn công cụ tìm kiếm, Maxthon Options → Tìm kiếm)
Ctrl + Shift + S Chức năng: Mở bảng điều khiển “Lưu trang” (tất cả các nội dung của trang hiện tại có thể được lưu lại, tương đương với tổ hợp phím Ctrl + S)
Ctrl + Shift + W Chức năng: Đóng tất cả các nhãn ngoài tab khóa (cửa sổ)
Ctrl + Shift + F6 chức năng: Nhấn để mở trang theo thứ tự trình tự chuyển đổi nhãn lại (cửa sổ)
Ctrl + Shift + Tab chức năng: con đường lên một menu nhỏ để chuyển đổi nhãn (cửa sổ)

Alt 1 Chức năng: Lưu hình thức hiện tại
Alt 2 chức năng: tiết kiệm đối với hình thức chung
Alt + A chức năng: Mở rộng danh sách yêu thích của bạn

超实用键盘快捷键!你会几个?快来学一学吧!

F5 ——刷新
删除—–删除
TAB —-改变焦点
CTRL + C —–复制
CTRL + X —–剪切
CTRL + V粘贴—-
按Ctrl + A —–全选
按CTRL + Z —–撤销
CTRL + S保存—–
ALT + F4 —–关闭
CTRL + Y —–恢复
ALT + TAB键切换—–
CTRL + F5 —强制刷新
CTRL + W —-关闭
CTRL + F —-查找
Shift + Delete永久删除
CTRL + ALT + DEL任务管理
SHIFT + TAB-反向切换
CTRL +空格 – 中英文输入切换
CTRL + SHIFT输入法切换
CTRL + ESC – 开始菜单
按CTRL + ALT + Z QQ快速提取消息
CTRL + ALT + AQQ截图工具
CTRL + ENTERQQ键发消息
【窗口】+ D显示桌面
【窗口】+ R打开“运行
【窗口+ L】屏幕锁定
【窗口】+É打开我的电脑
【窗口】+ F搜索文件或文件夹
【窗口】CMD + TAB项目切换—- CMD命令提示符

键盘快捷键
F1帮助
按CTRL + Z撤消
F2改名
CTRL + O打开
F3搜索
Shift + Delete永久删除
F4地址
DELETE删除
F5刷新
ALT + ENTER属性
F6切换
ALT + F4关闭
F10菜单
CTRL + F4关闭
按Ctrl + A全选
ALT + TAB键切换
CTRL + C复制
ALT + ESC切换
CTRL + X剪切
ALT +空格键窗口菜单
按Ctrl + V粘贴
CTRL + ESC开始菜单
拖动某一项时按复制所选项目CTRL
拖动某一项时按CTRL + SHIFT创建快捷方式
将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放

按Ctrl +1,2,3 …功能:撰稿到从左边数起第个标签1,2,3 …
按Ctrl + A功能:全部选中当前页面内容
Ctrl + C组合键功能:复制当前选中内容
Ctrl + D组合键功能:打开“添加收藏”面版(把当前页面添加暂未添加到收藏夹中)
Ctrl + E键功能:打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
按Ctrl + F功能:打开“查找”面版
按Ctrl + G功能:打开或关闭“简易收集面板
按Ctrl + H功能:打开“历史”侧边栏
按Ctrl + I
CTRL + K功能:关闭除当前和锁定标签外的所有标签
Ctrl + L键功能:打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet的地址或其他文件…)
按Ctrl + N功能:新建一个空白窗口(可更改,傲游选项→标签→新建)
按Ctrl + O功能:打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet的地址或其他文件…)
按下Ctrl + P功能:打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的…)
按Ctrl + Q功能:打开“添加暂未添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤网列表)
Ctrl + R组合键功能:刷新当前页面
按Ctrl + S功能:打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来)
按Ctrl + T功能:垂直平铺所有窗口
按Ctrl + V功能:粘贴当前剪贴板内的内容
按Ctrl + W功能:关闭当前标签(窗口)
按Ctrl + X功能:剪切当前选中内容(一般只用于文本操作)
按Ctrl + Y功能:重做刚才动作(一般只用于文本操作)
按Ctrl + Z功能:撤消刚才动作(一般只用于文本操作)
按Ctrl + F4功能:关闭当前标签(窗口)
按Ctrl + F5功能键刷新当前页面
按Ctrl + F6功能:按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)
按Ctrl + F11功能:隐藏或显示菜单栏
Ctrl + Tab键功能:以小菜单方式向下切换标签(窗口)

小键盘CTRL +’+’功能:当前页面放大20%
小键盘CTRL +’ – ‘功能:当前页面缩小20%
按Ctrl +小键盘’*’功能:恢复当前页面的缩放为原始大小
按Ctrl + Alt + S
小键盘按Ctrl + Shift +’+’功能:所有页面放大20%
小键盘按Ctrl + Shift +“ – ”功能:所有页面缩小20%
按Ctrl + Shift + F功能:输入焦点移到搜索栏
按Ctrl + Shift + G功能:关闭“简易收集面板
按Ctrl + Shift + H功能:打开并激活到你设置的主页
按Ctrl + Shift + N
按Ctrl + Shift + S
按Ctrl + Shift + W功能:关闭除锁定标签外的全部标签(窗口)
按Ctrl + Shift + F6功能:按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)
按Ctrl + Shift + Tab键功能:以小菜单方式向上切换标签(窗口)

ALT +1功能:保存当前表单
ALT +2功能:保存为通用表单
Alt键+ A功能:展开收藏夹列表

Chāo shíyòng jiànpán kuàijié jiàn! Nǐ huì jǐ gè? Kuài lái xué yī xué ba!

F5 ——shuāxīn
Shānchú—–shānchú
TAB —-gǎibiàn jiāodiǎn
CTRL + C —–fùzhì
CTRL + X —–jiǎn qiè
CTRL + V zhāntiē—-
Àn Ctrl + A —–quán xuǎn
Àn CTRL + Z —–chèxiāo
CTRL + S bǎocún—–
ALT + F4 —–guānbì
CTRL + Y —–huīfù
ALT + TAB jiàn qiēhuàn—–
CTRL + F5 —qiángzhì shuāxīn
CTRL + W —-guānbì
CTRL + F —-cházhǎo
Shift + Delete yǒngjiǔ shānchú
CTRL + ALT + DEL rènwù guǎnlǐ
SHIFT + TAB-fǎn xiàng qiēhuàn
CTRL +kònggé – zhōng yīngwén shūrù qiēhuàn
CTRL + SHIFT shūrù fǎ qiēhuàn
CTRL + ESC – kāishǐ càidān
Àn CTRL + ALT + Z QQ kuàisù tíqǔ xiāoxi
CTRL + ALT + AQQ jiétú gōngjù
CTRL + ENTERQQ jiàn fā xiāoxi
[Chuāngkǒu]+ D xiǎnshì zhuōmiàn
[Chuāngkǒu]+ R dǎkāi “yùnxíng
[chuāngkǒu]+ L píngmù suǒdìng
[Chuāngkǒu]+É dǎkāi wǒ de diànnǎo
[Chuāngkǒu]+ F sōusuǒ wénjiàn huò wénjiàn jiā
[Chuāngkǒu] + TAB xiàngmù qiēhuàn—- CMD mìnglìng tíshì fú

Jiànpán kuàijié jiàn
F1 bāngzhù
Àn CTRL + Z chèxiāo
F2 gǎimíng
CTRL + O dǎkāi
F3 sōusuǒ
Shift + Delete yǒngjiǔ shānchú
F4 dìzhǐ
DELETE shānchú
F5 shuāxīn
ALT + ENTER shǔxìng
F6 qiēhuàn
ALT + F4 guānbì
F10 càidān
CTRL + F4 guānbì
Àn Ctrl + A quán xuǎn
ALT + TAB jiàn qiēhuàn
CTRL + C fùzhì
ALT + ESC qiēhuàn
CTRL + X jiǎn qiè
ALT +kònggé jiàn chuāngkǒu càidān
Àn Ctrl + V zhāntiē
CTRL + ESC kāishǐ càidān
Tuō dòng mǒu yī xiàng shí àn fùzhì suǒ xuǎn xiàngmù CTRL
Tuō dòng mǒu yī xiàng shí àn CTRL + SHIFT chuàngjiàn kuàijié fāngshì
Jiāng guāngpán chārù dào CD-ROM qūdòngqì shí àn SHIFT jiàn zǔzhǐ guāngpán zìdòng bòfàng

Àn Ctrl +1,2,3… Gōngnéng: Zhuàn gǎo dào cóng zuǒbiān shù qǐ dì gè biāoqiān 1,2,3…
Àn Ctrl + A gōngnéng: Quánbù xuǎnzhōng dāngqián yèmiàn nèiróng
Ctrl + C zǔhé jiàn gōngnéng: Fùzhì dāngqián xuǎnzhōng nèiróng
Ctrl + D zǔhé jiàn gōngnéng: Dǎkāi “tiānjiā shōucáng”miàn bǎn (bǎ dāngqián yèmiàn tiānjiā zàn wèi tiānjiā dào shōucáng jiā zhōng)
Ctrl + E jiàn gōngnéng: Dǎkāi huò guānbì “sōusuǒ” cè biān lán (gè zhǒng sōusuǒ yǐnqíng kě xuǎn)
Àn Ctrl + F gōngnéng: Dǎkāi “cházhǎo” miàn bǎn
Àn Ctrl + G gōngnéng: Dǎkāi huò guānbì “jiǎnyì wài jí miànbǎn
Àn Ctrl + H gōngnéng: Dǎkāi “lìshǐ” cè biān lán
Àn Ctrl + I
CTRL + K gōngnéng: Guānbì chú dāngqián hé suǒdìng biāoqiān wài de suǒyǒu biāoqiān
Ctrl + L jiàn gōngnéng: Dǎkāi “dǎkāi” miàn bǎn (kěyǐ zài dāngqián yèmiàn dǎkāi Iternet dì dìzhǐ huò qítā wénjiàn…)
Àn Ctrl + N gōngnéng: Xīnjiàn yīgè kòngbái chuāngkǒu (kě gēnggǎi, àoyóu xuǎnxiàng →biāoqiān →xīnjiàn)
Àn Ctrl + O gōngnéng: Dǎkāi “dǎkāi” miàn bǎn (kěyǐ zài dāngqián yèmiàn dǎkāi Iternet dì dìzhǐ huò qítā wénjiàn…)
Àn xià Ctrl + P gōngnéng: Dǎkāi “dǎyìn” miànbǎn (kěyǐ dǎyìn wǎngyè, túpiàn shénme de…)
Àn Ctrl + Q gōngnéng: Dǎkāi “tiānjiā zàn wèi tiānjiā dào guòlǜ lièbiǎo” miànbǎn (jiāng dāngqián yèmiàn dìzhǐ fāsòng dào guòlǜ wǎng lièbiǎo)
Ctrl + R zǔhé jiàn gōngnéng: Shuāxīn dāngqián yèmiàn
Àn Ctrl + S gōngnéng: Dǎkāi “bǎocún wǎngyè” miànbǎn (kěyǐ jiāng dāngqián yèmiàn suǒyǒu nèiróng bǎocún xiàlái)
Àn Ctrl + T gōngnéng: Chuízhí píng pū suǒyǒu chuāngkǒu
Àn Ctrl + V gōngnéng: Zhāntiē dāngqián jiǎntiē bǎn nèi de nèiróng
Àn Ctrl + W gōngnéng: Guānbì dāngqián biāoqiān (chuāngkǒu)
Àn Ctrl + X gōngnéng: Jiǎn qiè dàng qián xuǎnzhōng nèiróng (yībān zhǐ yòng yú wénběn cāozuò)
Àn Ctrl + Y gōngnéng: Chóng zuò gāngcái dòngzuò (yībān zhǐ yòng yú wénběn cāozuò)
Àn Ctrl + Z gōngnéng: Chèxiāo gāngcái dòngzuò (yībān zhǐ yòng yú wénběn cāozuò)
Àn Ctrl + F4 gōngnéng: Guānbì dāngqián biāoqiān (chuāngkǒu)
Àn Ctrl + F5 gōngnéng jiàn shuāxīn dāngqián yèmiàn
Àn Ctrl + F6 gōngnéng: Àn yèmiàn dǎkāi de xiānhòu shíjiān shùnxù xiàng qián qiēhuàn biāoqiān (chuāngkǒu)
Àn Ctrl + F11 gōngnéng: Yǐncáng huò xiǎnshì càidān lán
Ctrl + Tab jiàn gōngnéng: Yǐ xiǎo càidān fāngshì xiàng xià qiēhuàn biāoqiān (chuāngkǒu)

Xiǎo jiànpán CTRL +’+’gōngnéng: Dāngqián yèmiàn fàngdà 20%
Xiǎo jiànpán CTRL +’ – ‘gōngnéng: Dāngqián yèmiàn suōxiǎo 20%
Àn Ctrl +xiǎo jiànpán’*’gōngnéng: Huīfù dāngqián yèmiàn de suōfàng wèi yuánshǐ dàxiǎo
Àn Ctrl + Alt + S
Xiǎo jiànpán àn Ctrl + Shift +’+’gōngnéng: Suǒyǒu yèmiàn fàngdà 20%
Xiǎo jiànpán àn Ctrl + Shift +“ – ” gōngnéng: Suǒyǒu yèmiàn suōxiǎo 20%
Àn Ctrl + Shift + F gōngnéng: Shūrù jiāodiǎn yí dào sōusuǒ lán
Àn Ctrl + Shift + G gōngnéng: Guānbì “jiǎnyì wài jí miànbǎn
Àn Ctrl + Shift + H gōngnéng: Dǎkāi bìng jīhuó dào nǐ shèzhì de zhǔyè
Àn Ctrl + Shift + N
Àn Ctrl + Shift + S
Àn Ctrl + Shift + W gōngnéng: Guānbì chú suǒdìng biāoqiān wài de quánbù biāoqiān (chuāngkǒu)
Àn Ctrl + Shift + F6 gōngnéng: Àn yèmiàn dǎkāi de xiānhòu shíjiān shùnxù xiàng hòu qiēhuàn biāoqiān (chuāngkǒu)
Àn Ctrl + Shift + Tab jiàn gōngnéng: Yǐ xiǎo càidān fāngshì xiàngshàng qiēhuàn biāoqiān (chuāngkǒu)

ALT +1 gōngnéng: Bǎocún dāngqián biǎodān
ALT +2 gōngnéng: Bǎocún wèi tōngyòng biǎodān
Alt jiàn + A gōngnéng: Zhǎnkāi shōucáng jiā lièbiǎo

Reply