900 câu khẩu ngữ tiếng trung – Tạm Biệt – 告辞 (Bài 3)

shí jiān bú zǎo le .

时间 不 早 了。

Muộn rồi đấy.

——————————————————–

wǒ men gāi zǒu le .

我们 该 走 了。

Chúng ta nên đi thôi.

——————————————————–

hái zǎo ne .

还 早 呢。

Vẫn sớm mà.

——————————————————–

zài zuò huì ér ba .

再 坐 会儿 吧。

Ngồi thêm lúc nữa

——————————————————–

wǒ men hái yǒu shìr .

我们 还 有 事儿。

Chúng tôi còn có việc.

——————————————————–

wǒ men huí qù le .

我们 回去 了。

Chúng tôi về đây.

——————————————————–

wǒ men zǒu ba .

我们 走 吧。

Chúng ta đi thôi.

——————————————————–

zài jiàn!

再见!

Tạm biệt!

——————————————————–

wǒ sòng sòng nǐ men .

我 送送 你们。

Để tôi tiễn các bạn.

——————————————————–

bié sòng le .

别 送 了。

Không cần phải tiễn nữa.

——————————————————–

yǐ hòu cháng lái wánr .

以后 常 来 玩儿。

Sau này năng đến chơi nhé.

——————————————————–

yǒu kōng gěi wǒ dǎ diàn huà .

有 空 给 我 打 电话。

Rảnh thì gọi ĐT cho tôi nhé.

——————————————————–

duō bǎo zhòng !

多 保重!

bảo trọng!

——————————————————–

bǎo chí lián xì !

保持 联系!

Giữ liên lạc nhé!

Read more: http://vuihoctienghan.edu.vn/900-cau-khau-ngu-tieng-trung-tam-biet-gao-ci-bai-3.html#ixzz4KtOdYm2X

Reply