900 câu khẩu ngữ tiếng trung – Gọi điện thoại – 打电话(Bài 10)

shì liú jīnɡ lǐ jiā mɑ ?

是 刘 经理 家 吗?

Có phải nhà giám đốc Lưu không ?

——————————————————–

tā shén me shí hou huí lái ?

他 什么 时候 回来?

Khi nào ông ý về ?

——————————————————–

wǒ yě bú zhī dào .

我 也不 知道。

Tôi cũng không biết.

——————————————————–

nǐ zhǎo tā yǒu jí shì ?

你 找 他 有 急事?

Bạn tìm ông ấy có việc gấp ah ?

——————————————————–

nǐ ɡěi tā dǎ shǒu jī bɑ.

你 给 他 打 手机 吧。

Gọi vào di động của ông ấy đi.

——————————————————–

má fɑn nín zhuǎn ɡào liú jīnɡ lǐ .

麻烦 您 转告 刘 经理。

Phiền chị chuyển lời lại đến giám đốc Lưu

——————————————————–

qǐnɡ tā ɡěi wǒ huí ɡè diàn huà .

请 他 给 我 回 个 电话。

Nhắn ông ấy gọi lại cho tôi ?

——————————————————–

wǒ yí dìnɡ zhuǎn ɡào tā .

我 一定 转告 他。

Tôi nhất định sẽ chuyển lời .

Read more: http://vuihoctienghan.edu.vn/900-cau-khau-ngu-tieng-trung-goi-dien-thoai-da-dian-hua-bai-10-2.html#ixzz4KtMseRsK

Reply